Yhdistyksen säännöt

1 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Citrix User Group Finland CUG.FI ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksestä käytetään lyhennyksinä nimiä CUG.fi ja CUGF. Yhdistys rekisterin numero 192047

2 Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Citrix Systems Inc. yhtiön kehittämän teknologian ja tuotteiden käyttäjien yhteistoimintaa, keskinäistä tiedonvälitystä ja valmiuksia kyseisen teknologian ammatillisessa hyödyntämisessä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • voi ylläpitää aiheeseen liittyviä websivustoja
  • voi harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  • voi edistää ja organisoida erityisryhmien perustamista saman sovellutusalueen käyttäjien kesken yllämainittujen tavoitteidensaavuttamiseksi
  • pitää yhteyttä vastaaviin eurooppalaisiin ja kansainvälisiin Citrix käyttäjäyhdistyksiin
  • järjestää maksuttomia tai kustannukset kattavia maksullisia koulutus-, esittely- ja seminaaritilaisuuksia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 3 Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.

Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, kuten (esim. oy, ry, säätiö), joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Jäseneksi liittymiseen tarvitaan liittyjän tahdonilmaisu.

Varsinaiset jäsenet ja yhteisöjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Varsinaisilta jäseniltä ja yhteisöjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen hallitus ylläpitää Yhdistyslain 11§:ssä tarkemmin kuvattua jäsenluetteloa.

4 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolmesta kuuteen muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä hallitukselta vaatii.

Jos kaikki hallituksen jäsenet ovat asiasta yksimieliset, hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteyden pidon päätöksen teon aikana.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai rahastonhoitaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

6 Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena, tai sähköpostilla kullekin jäsenelle ja/tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen Internet-sivuilla.

8 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi – huhtikuun välisenä aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokoukseen voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös reaaliaikaisesti tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yksityinen henkilö voi käyttää kokouksessa äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä kirjallisella valtakirjalla.

Jäsenenä oleva oikeuskelpoinen yhteisö (esim. oy, ry, säätiö) sen sijaan käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa valtuuttamansa edustajan kautta.

Yhdistyksen kokouksessa on varsinaisella jäsenellä ja yhteisöjäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa arpa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9 Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

9.1. Kokouksen avaus

9.2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

9.3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

9.4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

9.5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto

9.6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

9.7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9.8. Valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sääntöjen 4 kohdan rajoissa

9.9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

9.10. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja

10 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)

enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.


Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin, sääntömuutos rekisteröity 20.2.2017 Patentti ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä. 
Alkuperäinen rekisteröinti 22.7.2005.

Nimihistoria:
22.7.2005-19.2.2017 Suomen Citrix Käyttäjien Yhdistys ry.
201.2.2017 Citrix User Group Finland CUG.fi ry.